مطالب و مقالات

آمار بهبودی درآندوسکوپی دیسک

بازدید: 370
آمار بهبودی درآندوسکوپی دیسک

ادامه مطلب

ارزیابی جراحی اندوسکوپی دیسک

بازدید: 651
ارزیابی جراحی اندوسکوپی دیسک

ادامه مطلب

جراحی فیوژن ستون فقرات

بازدید: 557
جراحی فیوژن ستون فقرات

تعداد جراحی فیوژن ستون مهره ها به تدریج از سال 1990 افزایش پیدا کرده است . طبق بررسی های انجام شده ، پس از انجام فیوژن ستون مهره ها حدود 40% از بیماران یا هیچ تغییری در وضعیت بهبودی آنها صورت نگرفته یا

ادامه مطلب