تعداد جراحی فیوژن ستون مهره ها به تدریج از سال 1990 افزایش پیدا کرده است . طبق بررسی های انجام شده ، پس از انجام فیوژن ستون مهره ها حدود 40% از بیماران یا هیچ تغییری در وضعیت بهبودی آنها صورت نگرفته یا شاخص ناتوانی آنها بعد از دو سال بدتر شده است . گروه مورد آزمایش این تحقیق نشان می دهد آن دسته از بیماران درمان شده توسط فیوژن با درمان های غیر جراحی نتیجه بهتری می گرفتند . ما در اینجا قصد داریم این روش درمانی را با دیسککتومی مقایسه کنیم .

روش دیسککتومی از دقت بالایی برخوردار است . در این تحقیق بررسی می شود بیمارانی که تحت درمان با دیسککتومی قرار گرفتند ، قبلا فیوژن در مورد آنها انجام شده است یا خیر و آنچه از این تحقیق به دست آمد آن بود که 90% بیماران از انجام فیوژن اجتناب نمودند . 59

بیمار در این جامعه آماری قرار داشتند که 35% ، معادل 21 نفر ، زن بودند و 65% معادل 38 نفر مرد ، با میانگین سنی 42 سال که در دامنه سنی 21 تا 70 سال قرار داشتند . 16% از بیماران با نشانه هایی از کمردرد خفیف و 77% از آن ها با علائم التهاب ریشه عصبی بودند . به طور متوسط وضعیت این بیماران طی 43 ماه مورد بررسی قرار گرفته بود . تعداد 9 بیمار از کل بیماران قبلا تحت جراحی قرار گرفته بودند که به شرح زیر می باشد :

6 نفر فیوژن ستون مهره ها ، 1 نفر جراحی رفع فشار نخاعی ، 1 نفر لامینکتومی / فورامینکتومی و 1 نفر دیسککتومی با کمترین تهاجم .بنابراین میزان موفقیت برای پرهیز از فیوژن 90% بوده است و برای روش های دیگر 85% .از 6 نفری که فیوژن ستون مهره ها انجام داده بودند یک مورد دوبار فیوژن شده بود و یک مورد نیز به اسکلوروزیس مبتلا بود و یک مورد نیز به دلیل در رفتگی مهره کمری جراحی شده بود .

فقط یک بیمار با وجود دیسک بزرگی که داشت جراحی نشده بود . 70% از بیماران نتایج عالی و بعضا خوب را گزارش کردند و در هیچ کدام از موارد عارضه ای وجود نداشت . از این تحقیق نتیجه میگیریم ، فیوژن ستون مهره ها فقط در شرایطی باید انجام شود که فرد مورد نظر از هر لحاظ مورد ارزیابی قرار گرفته باشد از جمله اینکه آیا روش های کم تهاجمی تر می توانند نتیجه کافی در درمان داشته باشند یا خیر .

استفاده از روش دیسککتومی با حداقل تهاجم می تواند یک روش ارزشمند و تکنیک مناسبی برای پرهیز از انجام فیوژن ستون مهره ها باشد حتی در مواردی که مشکلاتی فراتر از دیسکوپاتی وجود داشته باشد نیز جراحی دیسککتومی با کمترین تهاجم می تواند نتایج قابل قبولی داشته باشد .

  • کلمات کلیدی
  • ,