عدم موفقیت اندوسکوپی دیسک کمری از راه پوست ( از طریق پوست )
اندوسکوپی دیسک کمری ، به روش درمانی موفقیت آمیزی برای درمان دیسک های کمری تبدیل شده است . اگر چه این روش به دلیل موفقیت هایی که به دست آورده روش مورد تاییدی است ، ولی ریسک شکست در این جراحی نیز غیر ممکن نیست . عمده ترین مشکلی که در مورد اندوسکوپی دیسک وجود دارد امکان نیاز به جراحی مجدد در مواردی است که عمل موفقیت آمیز نبوده .

هدف از این پژوهش ، علل شایع عدم موفقیت در جراحی اندوسکوپی و توضیح محدودیت های این تکنیک است . تحقیقات جامعی روی همه بیمارانی که از ژانویه 2001 تا دسامبر 2012 تحت درمان با روش اندوسکوپی دیسک قرار گرفتند ، انجام شد و طبق این تحقیقات فقط یک مورد از تمام این موارد کاندیدای جراحی مجدد بود که ظرف 6 هفته پس از عمل اولیه ، مجددا تحت جراحی قرار گرفت .

وضعیت دیسک قبل از عمل ، در حین عمل و بعد از عمل و همچنین رادیوگرافی های بیمار نیز به دقت مورد بررسی قرار گرفت . در همه مواردی که جراحی اندوسکوپی دیسک ناموفق بوده است ، با توجه به نوع بیرون زدگی دیسک ، محل بیرون زدگی دیسک و میزان بیرون زدگی ، طبقه بندی شدند . وضعیت کانال در حین عمل و بعد ازعمل مشخص شد .

در طی 12 سالی که این تحقیقات انجام شد ، از بین 10228 نفری که تحت درمان با روش PELDقرار گرفتند تنها 436 نفر معادل 4/3% از کل موارد جراحی اندوسکوپی ناموفقی داشته اند . در 283 بیمار ، معادل 2/8% دیسک به طور کامل برداشته نشده بود . در 78 نفر ، معادل 0/8% عود دیسک اتفاق افداده بود .

در 41 نفر معادل 0/4% درد مزمن حتی بعد از برداشت کامل دیسک احساس می شد و در 21 نفر ، معادل 0/2% از دردهایی در مناطق دیگر ولی وابسته به فتق دیسک شکایت شد . 95 مورد ، معادل 33/6% جای گیری نامناسب لوله اندوسکوپ موجب شد دیسک به طور کامل برداشته نشود . در 70 نفر ، معادل 24/7% عود دیسک در نقطه دیگری از ستون فقرات ایجاد شد . در 91 نفر ، معادل 32/2% فتق دیسک مرکزی ایجاد شد و فتق دیسک هایی که در کنار محل قبلی به وجود آمده بود در 63 نفر معادل 22/3% از بیماران بود .

نتیجه گیری : در یک جراحی اندوسکوپی خوب و موفقیت آمیز ، توجه به وضعت لوله اندوسکوپی بسیار اهمیت دارد . تکنیکهای PELDباید به طور خاص برای از بین بردن قطعات دیسک به منظور کاهش فشار روی عصب در انواع بیرون زدگی های دیسک طراحی شود .

  • کلمات کلیدی
  • ,